Polityka Prywatności

Data modyfikacji: 2023-03-14, 11:18:02

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego (dalej: Sklep), prowadzonego przez 56BIT.PL (dalej: Administrator), zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

1. DEFINICJE.

 1. Administrator - Administratorem danych osobowych w Sklepie jest firma 56BIT.PL z siedzibą w Mchawa 116, 38-606 Baligród pod numerem NIP: 6881267314, REGON: 180864420.
 2. Serwis / Sklep / Strona internetowa - Sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresami: https://56bit.pl
 3. Polityka - Niniejsza Polityka prywatności.
 4. Dane osobowe - Informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Użytkownik - Każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie:

 1. Umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie klienta przed jej zawarciem.
 2. Przepisów prawa wymagających przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketingu bezpośredniego.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych w Sklepie.
 2. Realizacji zamówień i świadczenia usług, w tym dostarczenia zakupionych produktów lub usług.
 3. Kontaktu z klientem w przypadku konieczności dotyczącej realizacji zamówienia.
 4. Obsługi reklamacji.
 5. Marketingu, w tym przesyłania ofert, informacji o promocjach i rabatach, newsletterów (za zgodą klienta) oraz celach statystycznych i analitycznych.
 6. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 7. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Logi są prowadzone za pomocą specjalnego programu komputerowego służącego do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora. Zebrane w logach informacje są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem. Ponadto, informacje te są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, a podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie informacje gromadzone w logach są przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Dostęp do tych danych mają jedynie upoważnione osoby związane z obsługą techniczną serwisu oraz organy wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionych żądań związanych z prowadzonym postępowaniem. Wszystkie logi są przechowywane przez okres niezbędny do celów, dla których zostały zebrane, a następnie są usuwane w sposób bezpieczny.

4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SKLEPIE.

W Sklepie Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 2. Adres e-mail.
 3. Numer telefonu.
 4. Adres do wysyłki lub siedziby firmy.
 5. Dane dotyczące transakcji (np. numer rachunku bankowego, informacje o dokonanej płatności).
 6. Dane dotyczące zamówienia (np. wybrane produkty lub usługi, data zamówienia, informacje o dostawie).

5. REJESTRACJA W SKLEPIE.

W celu skorzystania z oferowanych przez nas usług, konieczna jest rejestracja w Serwisie, w trakcie której prosimy o podanie niezbędnych danych osobowych. Przetwarzamy dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z Serwisu oraz w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 3. Dodatkowo, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach. W tym celu Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie dodatkowej zgody.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie są usuwane lub anonimizowane. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.

6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

 1. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest podanie niezbędnych danych osobowych. Przetwarzamy dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić realizację zamówienia. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podczas składania zamówienia, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia, jego realizacji oraz ewentualnych problemów związanych z dostawą.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie są usuwane lub anonimizowane. W przypadku realizacji zamówienia, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu sprzedaży oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z transakcją.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe klientów będą przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do wykonania umowy sprzedaży, obsługi reklamacji oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Po osiągnięciu celów przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tylko przez czas konieczny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

Długość okresu przetwarzania danych przez Administratora uzależniona jest od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. W zasadzie dane są przetwarzane tylko przez czas trwania świadczenia usługi lub realizacji zamówienia, do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, o ile podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, okres przetwarzania danych może zostać wydłużony jedynie, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane tylko w przypadkach i w zakresie, w jakim wymagać tego będą przepisy prawa. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane będą trwale usuwane lub anonimizowane.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania. Ponadto, dane osobowe klientów mogą być udostępniane partnerom handlowym Administratora, w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą płatności, księgowości, dostawą produktów lub usług oraz obsługą systemów informatycznych.

W przypadku gdy właściwe organy lub osoby trzecie przedstawią żądanie udzielenia wybranych informacji dotyczących Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia tych informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej i przepisach obowiązującego prawa.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator regularnie przeprowadza analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, a także, że dostęp do tych danych jest ograniczony tylko do osób upoważnionych, którzy potrzebują ich do wykonywania swoich zadań. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych, Administrator dokłada wszelkich starań, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i wykonywane jedynie przez uprawnionych pracowników oraz współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby upewnić się, że jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące przetwarzają dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, gdyż w niektórych przypadkach Administrator może zlecać przetwarzanie danych osobowych tym podmiotom. Administrator wymaga od swoich podwykonawców i innych podmiotów współpracujących stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych na jego zlecenie. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez podwykonawcę lub inny podmiot współpracujący, Administrator podejmuje niezbędne kroki w celu przywrócenia pełnego bezpieczeństwa danych osobowych i ograniczenia potencjalnych szkód.

10. PRAWA KLIENTA.

Każdy klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Ponadto, klient może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody klienta, ma on prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

Dane klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

11. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE.

Google Analytics – Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

12. PLIKI COOKIES.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Są one wykorzystywane do przechowywania informacji na temat preferencji Użytkownika oraz historii odwiedzonych stron internetowych. Dzięki temu, gdy Użytkownik ponownie odwiedza daną stronę, pliki cookies pozwalają na szybsze ładowanie strony oraz dostarczenie bardziej spersonalizowanego doświadczenia.

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak koszyk zakupowy, logowanie czy zapamiętywanie preferencji Użytkownika. Pliki cookies są również wykorzystywane do celów analitycznych oraz statystycznych, co pozwala na zbieranie informacji na temat sposobu korzystania z danej strony internetowej oraz analizę ruchu na stronie. Te informacje są wykorzystywane do doskonalenia i poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora sklepu internetowego.
 2. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne oraz statystyczne również korzystają z plików cookies, aby przechowywać informacje lub uzyskać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika. Dzięki temu, mogą one dostarczyć Administratorowi strony internetowej wyczerpujące informacje na temat sposobu korzystania z strony oraz zaproponować usprawnienia w zakresie funkcjonalności i interfejsu strony internetowej.
 3. Czym są pliki cookies? Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (takim jak komputer, tablet, smartphone). Są one wykorzystywane do przechowywania informacji o aktywności użytkownika na Serwisie oraz do poprawy jakości korzystania z Serwisu.
 4. Rodzaje plików cookies W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: a) pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia przeglądarki; b) pliki stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 5. Cele wykorzystywania plików cookies Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika oraz zapewnienia mu wygody korzystania z Serwisu; b) analizy zachowań użytkowników na Serwisie oraz tworzenia statystyk; c) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu oraz weryfikacji autentyczności użytkowników.
 6. Wykorzystanie plików cookies przez podmioty trzecie W Serwisie mogą być wykorzystywane pliki cookies przez podmioty trzecie, takie jak: Google Analytics, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok. Dane zbierane przez takie podmioty są wykorzystywane w celu analizy ruchu na Serwisie oraz dostosowania reklam.
 7. Zarządzanie plikami cookies Użytkownik Serwisu może samodzielnie zarządzać plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest zablokowanie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies na danym urządzeniu.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wykorzystaniem plików cookies, prosimy o kontakt z Adminstratorem.

Cookies to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej. Sklep internetowy wykorzystuje cookies w celu dostosowania zawartości strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Sklep internetowy wykorzystuje następujące rodzaje cookies:

 1. Sesyjne – pliki tymczasowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.
 2. Stałe – pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika na czas określony w parametrach pliku cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. Analityczne – pliki umożliwiające analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, co pozwala na ulepszanie funkcjonalności i dostosowanie zawartości do ich potrzeb.
 4. Funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji i dostosowanie strony do jego indywidualnych potrzeb.
 5. Reklamowe – pliki umożliwiające prezentowanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami dotyczącymi cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Sklep internetowy informuje, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz na jakość świadczonych usług. Korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 3. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 5. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

13. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Sklepie, klient może skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

14. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje od: 2023-03-14, 11:18:02.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów przez Sklep internetowy będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep internetowy i jest integralną częścią Regulaminu Sklepu. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu Sklepu z niniejszą Polityką Prywatności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.